25.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla 10 uczestników projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że została wybrana następująca oferta:

Załącznik:

ROZTRZYGNIĘCIE