Zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 z dn. 04-08-2017 r., dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe- szkolenia

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5