Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu realizuje projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- II edycja” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku 18-64 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego, poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w okresie od 08.2017 do 12.2018r.

Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej, reintegracji społecznej i zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania 40 uczestników projektu.