01.08.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pracownik poligrafii/introligator wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 z dn. 04-08-2017 r., dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy o wynikach postępowania.

SKMBT_C20318080112151