05.10.2018r. Zapraszamy do przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku dotyczącego wyboru psychologa w ramach projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0204/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.Wsparcie w ramach projektu prowadzone jest dla Uczestników Projektu w wieku 18- 64 lat – osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych), w tym 4 osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu Świdnickiego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Psycholog

Zał 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4