31.10.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  nr 01/CA-II/2018 z dnia 09.10.2018r. dotyczącym wyboru oraz zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu: pracownik ochrony mienia/ monitoringu oraz pracownik porządkowo- konserwacyjny w ramach w Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”   nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 z dn. 04-08-2017 r., dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy o wynikach postępowania.

Załącznik:

ROZTRZYGNIĘCIE