07.02.2019r.

Zapraszamy do składania ofert  na zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach pracownik remontowo-budowlany ze specjalizacją spawacz i  pracownik porządkowo-konserwacyjny  ramach projektu  „AKTYWNI W CENTRUM”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5