Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. przeprowadzenia  indywidualnych sesji coachingowych z psychologiem w ramach projektu „Nowa Droga-wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze -3 edycja”, numer POWR.01.03.01-00-0079/18Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikami Projektu są osoby młode w wieku 18-29  lat, opuszczające zakłady karne i areszty śledcze (do dwóch lat po opuszczeniu), o niskich kwalifikacjach, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą przez POWER 2014-2020.

Załączniki: