Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt Narodowego Programu Zdrowia- Celu Operacyjnego nr 3 „Promocja Zdrowia Psychicznego” w ramach zadania numer 1 z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.

Celem głównym zadania jest zwiększenie kompetencji społecznych młodzieży w wieku 13-18 lat wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją, skierowanych do ośrodków kuratorskich funkcjonujących w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego.

Cel zadania będzie osiągnięty  poprzez:

– uzyskanie umiejętności związanych z komunikowaniem się, asertywnością, zastępowaniem agresji, podejmowaniem decyzji i pokonywaniem różnorodnych trudności.

-stworzenie sytuacji, które rozwiną w uczestnikach świadomość posiadanych zasobów, podniosą samoocenę, rozwiną umiejętności kompensowania doświadczeń hamujących rozwój emocjonalny i społeczny, umożliwią odreagowanie napięć emocjonalnych oraz nabycie nowych umiejętności psychologicznych oraz społecznych.

W okresie od 1 wrześnie do 21 grudnia. 2021 r. zadanie obejmie organizację i prowadzeniezajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych łączne dla śr. 155 nieletnich z ośrodków kuratorskich, realizowanych w ramach zadania Nr 1 celu operacyjnego Nr 3 Narodowego Programu Zdrowia.

Działania skierowane są do uczestników ośrodków kuratorskich funkcjonujących przy Sądach Rejonowych w Białej Podlaskiej, Lubartowie, Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, Lublin—Zachód w Lublinie, Radzyniu Podlaskim i Włodawie.

Zajęcia będą się odbywały w grupach do śr. 20-stu osób w formie:

1)   zajęć korekcyjno-edukacyjnych (w tym profilaktyka uzależnień i edukacji prozdrowotnej oraz sportterapia)

2)   zajęć psycho-edukacyjnych

3)    zajęć socjoterapeutycznych

Realizacja zadania poprzez przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych, psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych wśród uczestników przyczyni się do:

  1. podniesienia umiejętności związanych z komunikowaniem się, efektywnego rozumienia komunikacji i nawiązywania pozytywnych relacji 
  2. rozwoju psychoemocjonalnego, rozwoju osobistych zasobów i potencjału do podejmowania aktywności społecznej i podniesienia kompetencji osobistych
  3. wzrostu identyfikowania, panowania nad emocjami i odreagowywania napięć emocjonalnych, zwiększenie samooceny poprzez pracę nad przekonaniami i emocjami
  4. podniesienia świadomości posiadanych zasobów, wzrostu samooceny i własnej wartości, podniesienia zaufania i pewności siebie
  5. nabycie i rozwój nowych  umiejętności psychologicznych oraz społecznych
  6. zwiększenia dostępności dla młodzieży z ośrodków kuratorskich do wsparcia wspomagającego rozwój emocjonalny, psychiczny i społeczny