05.10.2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i wyboru Wykonawcy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem cateringu – wyżywienia (obiady) dla grupy 20 osób – uczestników projektu  „CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0204/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wyżywienie

Zał 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3