12.02.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert   na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-III edycja” nr. projektu RPLU.11.01.00-06-0173/17-00, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz kadry

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań