W związku z postępowaniem ofertowym  07/SZM/2019 z dnia 29.05.2019 r. na jest zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii i artterapii dla Uczestników Projektu podczas grupowych zajęć w ośrodkach kuratorskich na obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu i placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie „SZANSA DLA MŁODZIEŻY- aktywizacja społeczno-zawodowa na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informuję, że do realizacji wybrany został  następujący Wykonawca.

Załącznik: