Przedmiotem zamówienia jest zakup talonów w formie e-kodów (voucherów) uprawniających do zakupu towarów tj. artykułów spożywczych i środków higieny osobistej dla  Uczestników Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze – III edycja ” – w maksymalnej ilości 800 (osiemset) sztuk o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł) przypisanej każdemu e-kodowi (voucherowi).  Łączna wartość nominalna e-kodów (voucherów) nie może przekroczyć 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych 00/100 zł).

Załączniki: